Dokumenty

Tlačiva a podmienky prijatia

Poskytovateľ sociálnych služieb, ako je aj proces prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb akým je i Domov sv. Anny, je dane zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Ak ma klient záujem o umiestnenie v zariadení, je potrebné požiadať obec v mieste trvalého bydliska o poskytnutie sociálnej služby.

Poplatky:

Úhrada za komplexné služby a ubytovanie v Domove sv. Anny je vo výške
od 625 € – 685 € / 1 mesiac. 

Podmienky prijatia do zariadenia:

  1. občiansky preukaz
  2. preukaz poistenca
  3. zdravotnú dokumentáciu /kartu/
  4. potvrdenie o bezinfekčnosti /nie staršie ako 3 dni/ vydané praktickým lekárom alebo príslušným zdravotníckym zariadením
  5. potvrdenie príslušného poštového úradu, ktorý vyplácal dôchodok, že prijal oznámenie o presťahovaní občana do Domova
  6. overený opis rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané
  7. vyhotovený zoznam všetkých vecí, vrátane cenín a vkladov
  8. finančnú čiastku na zaplatenie úhrady. Úhrada sa platí odo dňa nástupu do konca mesiaca
  9. preukaz ZŤP, rozhodnutie okresného úradu o priznaní soc.dávky na kompenzáciu /príspevok na palicu, vozík a pod./
  10. prvé rozhodnutie sociálnej poisťovne o dôchodku

Do zariadenia si uchádzač môže priniesť najnutnejšie osobné veci vrátane drobných pamiatkových predmetov televízor, rádio a osobné hygienické potreby.
Posteľnú bielizeň poskytuje zariadenie.  

Tlačivá, formuláre potrebné pre poskytnutie sociálnej služby: