Pri nástupe do Domova je od prijímateľa sociálnej služby požadované:

  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu /kartu/
  • potvrdenie o bezinfekčnosti /nie staršie ako 3 dni/ vydané praktickým lekárom alebo príslušným zdravotníckym zariadením
  • potvrdenie príslušného poštového úradu, ktorý vyplácal dôchodok, že prijal oznámenie o presťahovaní občana do Domova
  • overený opis rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané
  • vyhotovený zoznam všetkých vecí, vrátane cenín a vkladov
  • finančnú čiastku na zaplatenie úhrady. Úhrada sa platí odo dňa nástupu do konca mesiaca
  • preukaz ZŤP, rozhodnutie okresného úradu o priznaní soc.dávky na kompenzáciu /príspevok na palicu, vozík a pod./
  • prvé rozhodnutie sociálnej poisťovne o dôchodku


Tlačivá, formuláre potrebné pre poskytnutie sociálnej služby:

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa .doc | .pdf
Záznam o sociálnej situácii žiadateľa pred prijatím .doc | .pdf
Žiadosť o umiestnenie v Domove sv. Anny .doc | .pdf
Adresy a telefonické kontakty najbližších príbuzných .doc | .pdf


Vyhlásenie o príjme FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu


.pdf
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu .pdf