Poslaním Domova Sv. Anny n.o. ako poskytovateľa sociálnych služieb je usilovať sa o to, aby poskytované služby:

 • rešpektovali prianie a potreby užívateľa
 • úplne rešpektovali dôstojnosť užívateľa a jeho slobodu rozhodovania
 • podporovali užívateľa v udržaní si čo najvyššej kvality života aj napriek všetkým fyzickým či psychickým obmedzeniam, tak aby mal užívateľ možnosť zostať čo najďalej sebestačným, nezávislým a o svojom živote rozhodujúcim človekom
 • umožnili užívateľovi zachovať si doterajší spôsob života, tak aby mohol byť i naďalej súčasťou spoločnosti (budeme podporovať styk s rodinou, súrodencami, priateľmi, vrstovníkmi, či využívanie miestnych inštitúcií...)
 • boli bezpečné a odborné

Medzi najdôležitejšie princípy, na základe ktorých poskytujeme sociálne služby patria:

 • právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti
 • právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo a vieru
 • právo na bezpečie a primerané riziko
 • právo na súkromie
 • právo na individuálny prístup
 • právo na slobodné rozhodovanie

Ďalšie princípy sú zverejnené napr. v Základnej listine ľudských práv a slobôd, vo vnútorných aktoch riadenia napr. Domáci poriadok v ktorom sú definované zásady komunikácie, postojov, starostlivosti a chovania sa ošetrujúceho personálu ku obyvateľom Domova).

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V DOMOVE SV. ANNY
Domov poskytuje starostlivosť ľuďom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú opateru inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti potrebujú z iných vážnych dôvodov. Domov Sv. Anny n.o. je zariadenie “otvorené”, čo znamená, že je možné ho kedykoľvek navštíviť alebo i na ľubovoľnú dobu opustiť, návštevy je možné prijímať kedykoľvek. V mesačnej úhrade, ktorú klient zaplatí bude zahrnuté ubytovanie, stravovanie a zaopatrenie.

V zariadení seniorov poskytujeme starostlivosť občanovi, v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Celková kapacita zariadenia je 55 klientov.

V zariadení sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť (stravovanie, bývanie, ošetrovateľská starostlivosť), ďalšia starostlivosť, ktorou je poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť, pracovná terapia. V zariadení sa poskytuje aj osobné vybavenie (ak sa starostlivosť v zariadení seniorov poskytuje občanovi celoročne a občan nemá osobné vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojim príjmom a príjmom zo svojho majetku), utvárajú sa v ňom podmienky na pracovné uplatnenie, podporuje sa účasť na spoločenskom živote a zabezpečuje sa úschova cenných vecí.

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej, bielkovinovej a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá.

Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne alebo týždenne, je povinný odobrať v rámci tejto starostlivosti aspoň dve jedlá denne. Ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení denne, poskytujú sa tomuto občanovi raňajky, desiata, obed a olovrant. Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení denne, je povinný odobrať v rámci tejto starostlivosti aspoň jedno jedlo. Počet ďalších odoberaných jedál je predmetom dohody s občanom, ktorému sa táto starostlivosť poskytuje.

Záujmom tohto domova je skvalitnenie životných podmienok našich lientov a snaha aktívne podporovať ich chuť a vôľu do života.

V zariadení poskytujeme nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie a ošetrovateľská starostlivosť.

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav občanov, ktorým sa stravovanie poskytuje, a podľa stravných jednotiek.

Za stravnú jednotku sa považuje finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny).

Za bývanie v zariadení sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Kultúrna, záujmová a rekreačná činnosť
Našim zámerom je aj zabezpečovanie rôznych aktivít pre ubytovaných klientov, ale aj pre obyvateľov, dôchodcov z Poproča a jeho okolia. V zariadení sú vytvorené podmienky pre záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť na udržiavanie fyzickej, psychickej a duchovnej aktivity.

Stravovanie
Naši klienti majú zabezpečenú celodennú stravu - raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru.

Čistenie a pranie odevov
Túto starostlivosť poskytujeme ako súčasť zaopatrenia ubytovaných klientov.

Ostatné služby
V Domove sv. Anny poskytujeme aj masérske, pedikérske a kadernícke služby.

V budúcnosti uvažujeme o týchto ďalších službách:

Prepravná služba
V budúcnosti plánujeme zriadiť pre obyvateľov Domova vlastnú prepravnú službu, využívanú napríklad pri preprave do nemocnice, k odbornému lekárovi, alebo aj na nákup, na prepravu na rôzne kultúrne podujatia a pod. Prepravnú službu budú môcť využívať aj neubytovaní dôchodcovia z okolia.

Terénna opatrovateľská služba a kombinovaná starostlivosť
Ďalšou z našich špecializácií bude aj sociálna práca v domácom prostredí našich klientov. Chceme poskytovať nadštandardnú starostlivosť v domácnostiach starších občanov rešpektujúc ich individuálne potreby s možnosťou kombinovania rehabilitačných a iných služieb v zariadení Domova Sv. Anny.

Denný stacionár pre dôchodcov
Úlohou tejto služby je zabezpečiť denný program dôchodcom z okolia, ktorí bývajú s rodinami, ale potrebujú dennú starostlivosť kvôli svojmu zdravotnému stavu ( napr. senilná demencia). Pomocou rôznych metód sa budeme snažiť s klientmi pracovať tak, aby sme zachovali ich zručnosti a schopnosti čo najdlhšie. Klienti denného stacionára budú mať zabezpečenú celodennú stravu a opateru.