Postup krokov pre poukázanie 2% z dane


Tlačivá na poukázanie 2% z dane:

Všetky potrebné informácie nájdete aj na www.rozhodni.sk

Chceme Vás poprosiť o akýkoľvek druh pomoci a tiež o poskytnutie informácií o našom Domove.

číslo účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s., účet: 0448080512/0900
platby zo zahraničia: SK34 0900 0000 0004 4808 0512, SWIFT: GIBASKBX