Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj proces prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb akým je i Domov Sv. Anny, je dané zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

V prípade obyvateľov pôjde o ubytovanie nastálo, resp. na dlhú dobu, preto nepredpokladáme výraznú fluktuáciu klientely.

Obec a Magistrát mesta Košice v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu.

Prijímateľ sociálnej služby platí mesačne úhradu za ubytovanie, stravovanie a ošetrovateľskú starostlivosť. Táto platba sa vypočítava individuálne podľa potrieb konkrétneho obyvateľa a podľa zdravotného stavu. V prípade, že obyvateľ Domova nemá dôchodok postačujúci na úhradu, rozdiel musia platiť povinné osoby, v tomto prípade sú to príbuzní.

Ak má klient záujem o umiestnenie v zariadení, je potrebné požiadať obec v mieste trvalého bydliska o poskytnutie sociálnej služby.

Pri nástupe do Domova je od prijímateľa sociálnej služby požadované:

  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu /kartu/
  • potvrdenie o bezinfekčnosti /nie staršie ako 3 dni/ vydané praktickým lekárom alebo príslušným zdravotníckym zariadením
  • potvrdenie príslušného poštového úradu, ktorý vyplácal dôchodok, že prijal oznámenie o presťahovaní občana do Domova
  • overený opis rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané
  • vyhotovený zoznam všetkých vecí, vrátane cenín a vkladov
  • finančnú čiastku na zaplatenie úhrady. Úhrada sa platí odo dňa nástupu do konca mesiaca
  • preukaz ZŤP, rozhodnutie obce alebo Magistrátu o priznaní soc.dávky na kompenzáciu /príspevok na palicu, vozík a pod./
  • prvé rozhodnutie sociálnej poisťovne o dôchodku

Poplatky:
Úhrada za komplexné služby a ubytovanie v Domove sv. Anny je vo výške od 370,- EUR do 420,- EUR / za 1 mesiac

Do zariadenia si uchádzač môže priniesť najnutnejšie osobné veci, vrátane drobných pamiatkových predmetov, televízor, rádio a osobné hygienické potreby. Posteľnú bielizeň poskytuje zariadenie.